Ceník konverzních kitů

Přestavbové sady na E85

Další informace

Kalkulátor

Místo čárky používejte tečku !!!!
Cena E85 za litr:
Cena benzínu za litr:
Zvýšená spotřeba:%
Průměrná spotřeba (litry) na 100km:litrů
Ročně najedu:Km
Roční útrata za benzín:
Roční útrata za E85:
ROČNĚ UŠETŘÍTE:

Štítky

Pestavba FLEXCAR Professional na Ethanol E85 7 a 8 vlec

Konverzn kit FLEXCAR Professional

Poet vlc: 7 - 8
Automatick detekce paliva
Vrobce: Spolkov republika Nmecko
Vlastnk oprvnn Misterstva dopravy R: FLEXCAR s.r.o.
Zruka 24 msc

Cena : 5 990 K
bez zpisu do TP
dodaten zpis do TP: 1 590 K
vechny ceny jsou vetn DPH
Cena: 6 990 K se zpisem do TP
vechny ceny jsou vetn DPH

Objednat


Dal obrzky konverznho kitu FLEXCAR Professional

Zvtit obrzek Zvtit obrzek Zvtit obrzek

Profesionln pestavba s monost zpisu do Technickho prkazu

Jednotka FLEXCAR Professional je legln pestavba schvlen Ministerstvem Dopravy R pro provoz na pozemnch komunikacch a zapisuje se do Technickho prkazu vozidla jako alternativn palivo Ethanol E85.

Jednotka je vyvinuta a vyrbna v Nmecku a prola testy akreditovan zkuebny Dekra Automobil a.s. zaruujc bezproblmov start pi teplotch pod bodem mrazu, automatick rozpoznn paliva, nezapisovn chyb v palubnm systmu vozidla a testem elektromagnetick kompatibility.

Pestavbu automobilu lze realizovat u vozidel s benznovmi motory s nepmm vstikovnm. .
Po nainstalovn jednotky lze jezdit na ist Ethanol E85, benzn anebo sms tchto paliv, kter se tankuje do pvodn benznov ndre.

Funkce jednotky - optimln chod a spoteba paliva

Jednotka je vybavena idlem teploty a snm otky motoru. Dky tmto idlm jednotka FLEXCAR Professional spolehliv zvldne studen starty na Ethanol E85, kdy nadvkuje palivo pesn dle  teploty motoru pi studenm startu. Dky snmn otek motoru jednotka reaguje a pesn dvkuje palivo v jednotlivch reimech chodu motoru.

Jednotka FLEXCAR Professional je vybavena autodetekc paliva, kter funguje na 90% vech automobil a detekuje palivo ve 2 krocch. Mimo reimu autodetekce lze manulnm pepnaem nastavit reimy Benzn anebo Ethanol E85.

Je nutn zpis jednotky do TP?

 • pestavba se zpisem je jedin monost jak provozovat vozidlo legln na pozemnch komunikacch.
  Vy cena pestavby vozidla je dna odpovdnost servisnho msta za dnou instalaci, zpis do TP a systmu Ministerstva dopravy "DAVOZ".
  Cena nezahrnuje cenu instalace, je se pohybuje v rozmez od 490 K do 2000 K a me ji provst pouze nae spolenost, nebo len autorizovan st FLEXCAR.
 • pestavba bez zpisu do TP je levnj, avak takto pestavn vozidlo nen zpsobil provozu na pozemnch komunikacch.
  Pokud uivatel jednotku odpoj a na kabel se zapoj SOS konektor (cca 1 minuta) dodvan skadou sadou, tak je automobil opt zpsobil kprovozu na pozemnch komunikacch, neme vak jet na Ethanol E85, ale pouze na benzn. Instalaci lze zvldnout i svpomoc, riziko za nesprvnou instalaci vak nese pestavitel. Doporuujeme proto instalaci u ns, nebo v autorizovan st Flexcar. Zpis lze provst i dodaten, je vak zpoplatnn a v ppad instalace mimo autorizovanou s, vm bude autorizovan servis tovat i instalaci, nebo mus vozidlo podrobit diagnostice, zda byla jednotka sprvn naistalovna a nastavena.

Monosti nastaven jednotky

Zvtit obrzekJednotka je vybavena specilnm softwarem pro komunikaci s PC, kde lze pizpsobit chod jednotky od motocykl, pes 3,4 vlcov motory, a po 12 vlcov motor pi dosaen nejlep spoteby a funknosti systmu na automobilu i motocyklu. Zejmna lze pesn nastavit harmonogram obohacen smsi pi jednotlivch teplotch studenho startu a obohacen smsi v jednotlivch reimech chodu ve volnobhu, i vysokch otkch. Lze nastavit a vzjemn kombinovat 36 rznch parametr.

 

Kvalita vroby

Zvtit obrzekJednotka FLEXCAR Professional je vyrbna na automatick vrobn lince Nmeckou firmou ELOTEC Fischer Elektronik GmbH s precizn kvalitou vroby. Spolenost ELOTEC Fischer Elektronik GmbH je dritelem certifiktu ISO 9001:2008
Jednotka je uloena v celokovovm pouzde zalit speciln hmotou odolnou vi otesm, vod, prachu a teplu. Kabel je odnmateln a spluje vechny standarty pro pouit v automobilovm prmyslu (teplovzdorn, samozhec v ppad poru, vzdoruje vem olejm a jinm provoznm kapalinm).

Balen obsahuje:

 • jednotku
 • odnmateln kabel pro 7 a 8 vlcov motory
 • SOS konektor - lze bhem 1 minuty jednotku odpojit a uvst automobil do pvodnho stavu.
 • CZ uivatelsk a instalan nvod

Technick Parametry:

rozmry d x x v 77 x 52 x 24 mm

pouzdro

hlink

provozn teplota

-40C a 90C

Maximln dlka prodlouen vstiku

256%

vstupn pracovn napt

5 a 18V

maximln poet vlc

8V(16 vlc -zapojenm dvou jednotek)

rozsah teplotnho idla

-50C a 250C

dlka kabele

1160 mm

konektory kabele

Bosh EV1, Bosh EV6, Nippon Denso, Toyota, Honda a Delphi

nouzov dojezd

ano, SOS konektor

komunikan rozhran

sriov port

Vhody jednotky FLEXCAR Professinal

 • schvlen Ministerstvem Dopravy R pro pestavbu vozidla
 • prola testy akreditovan zkuebny Dekra
 • zapisuje se do technickho prkazu jako zmna paliva (Benzn + Ethanol E85)
 • lep studen starty a spoteba dky idlm teploty a otek vypotv pesnou dvku pro vstikovn
 • nepoznte e ji na aut mte nainstalovanou
 • kabel s konektory pro vstiky je odnmateln
 • je vyrbn v Nmecku se 100% kvalitou

d

Vbr konektoru provedete z roletkovho menu v objednvce.

Garance vrcen penz

V ppad vrcen jednotky ve lht 30 dn Vm garantujeme navrcen 100% ceny jednotky.

Objednat


Porovnn sad
V na nabdce pestvabovch sad na ethanol E85 si vybere opravdu kad.
Porovnn pestavbovch sad

Objednat on-line Objednejte si konverzn sadu a obdrte zrove doivotn technickou podporu zdarma.
Objednat FLEXCAR Professinal 7 a 8 vlc

Najt autorizovan servis Vyberte si jeden ze 160 autorizovanch servis, kde Vm pestavbu odborn namontuj.
Najt certifikovan servis

Volejte flexcar
N specialista vm zodpov vechny Vae dotazy a porad s nkupem.
723 823 536